Popis ukazatelů

Počet obyvatel k 1.1.

Počet obyvatel (obce, okresu, kraje) k 1. 1. 2015

Zdroj: ČSÚ


Počet obyvatel ve věku 18 a více let

Počet obyvatel (obce, okresu, kraje) ve věku 18 a více let k 1.1.2015

Zdroj: ČSÚ


Počet obyvatel - muži ve věku 18 a více let

Počet obyvatel - mužů (obce, okresu, kraje) ve věku 18 a více let k 1.1.2015

Zdroj: ČSÚ


Celkový počet technických herních zařízení

Součet počtů technických herních přístrojů povolených MF ČR (stav k 28.2.2015) + výherních herních přístrojů povolených obcemi (stav k 31.12. 2014)

Zdroj: MF ČR, odbor 34 a obce


Počet THP povolených MF ČR k 28.2.2015

Počet technických herních přístrojů povolených MF ČR k 28.2.2015

Zdroj: MF ČR, odbor 34


Počet VHP povolených obcí k 31.12.2014

Počet výherních herních přístrojů povolených obcemi k 31.12. 2014

Zdroj: obce na základě vyžádání odboru 34 MF ČR


Míra nezaměstnanosti (%)

Poměrový ukazatel.

Podíl nezaměstnaných osob v dané obci, okresu, kraji v % se stavem k 30. 9. 2015

Počítá se jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Zdroj: MPSV


Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání (%)

Poměrový ukazatel.

Podíl počtu uchazečů o zaměstnání nad 12měsíců v obci/okrese/kraji

dělený počtem uchazečů o zaměstnání celkem * 100

Zdroj: MPSV


Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu obyvatel starších 18 let (%)

Poměrový ukazatel.

Podíl počtu uchazečů o zaměstnání nad 12 měsíců k 30.9.2015

dělený počtem obyvatel obce, okresu, kraje ve věku 18 a více k 1.1.2015 * 100

Zdroj: MPSV, ČSÚ


Počet obyvatel na 1 herní přístroj

Poměrový ukazatel.

Čitatel: Počet obyvatel (obce, okresu, kraje) k 1.1.2015 dělený součtem počtu THP povolených MF ČR k 28.2.2015 a počtu VHP povolených obcemi k 31.12.2014 (jmenovatel)


Příjem obce z povolených VHP a loterií (průměr za r. 2011-2014, údaj v tis. Kč)

Jde o průměrný příjem obce z povolených VHP a loterií za roky 2011 až 2014 vyjádřený v tis. Kč (tzn. součet příjmů za uvedené roky vydělený čtyřmi). Nejedná se o poměrový ukazatel.

Zdroj: CRIF-Czech Credit Bureau (z dat MF ČR)


Podíl příjmů z VHP a loterií na celkových příjmech (%)

Poměrový ukazatel

Průměrné roční příjmy z poplatků z povolených VHP a loterií za r. 2011-2014 (v tis. Kč) vydělené celkovými průměrnými příjmy obce za r. 2011-2014 (v tis. Kč) * 100

Ukazatel vyjadřuje míru závislosti obce/okresu/kraje na příjmech z hazardu.

Zdroj: CRIF-Czech Credit Bureau (z dat MF ČR)


Podíl příjemců dávek HN na celkovém počtu obyvatel (%)

Poměrový ukazatel.

Počet žadatelů o dávku v hmotné nouzi v obci/okrese/kraji, kterým byla v roce 2014 vyplacena alespoň 1 dávka dělený počtem obyvatel obce, okresu, kraje k 1.1.2015 * 100

Zdroj: OK systém s. r.o., ČSÚ


Odhad počtu zaměstnanců v oboru CZ-NACE 92

Odhadovaný počet obslužného personálu v hernách a kasinech v dané obci, okrese a kraji se stavem ke konci r. 2014

Zdroj: MF ČR, vlastní zpracování s využitím počtů provozoven, jejich kategorie, velikosti a počtů povolených herních přístrojů.