Odhad počtu zaměstnanců v oboru CZ-NACE 92

Legenda

Do 1000 zaměstnanců
1 000 - 2 000 zaměstnanců
2000 a více zaměstnanců
Žádní zaměstnanci
Hodnoty patří do intervalu tehdy, když jsou větší nebo rovny dolní mezi intervalu a menší než horní mez intervalu.
Pouze pokud je doplněn samostatný interval pro hodnotu 0, je první dolní mez posuzována jako "větší než".

Popis ukazatele

Odhadovaný počet obslužného personálu v hernách a kasinech v dané obci, okrese a kraji se stavem ke konci r. 2014

Zdroj: MF ČR, vlastní zpracování s využitím počtů provozoven, jejich kategorie, velikosti a počtů povolených herních přístrojů.